Taisyklės

E-parduotuvės taisyklės

www.amax.lt
PIRKIMO-PARDAVIMO TAISYKLĖS

1. Bendrosios nuostatos
1.1. Šios internetinės parduotuvės naudojimo taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato Pirkėjo ir www.amax.lt (toliau – Pardavėjas) teises bei pareigas, prekių įsigijimo, apmokėjimo, pristatymo, grąžinimo tvarką, šalių atsakomybę bei kitas nuostatas, Pirkėjui įsigyjant prekes elektroninėje parduotuvėje.
1.2. Pardavėjas turi teisę bet kuriuo momentu vienašališkai pakeisti, taisyti ar papildyti Taisykles, atsižvelgdamas į teisės aktų nustatytus reikalavimus. Taisyklių pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo Parduotuvėje momento. Jei paskelbus pakeistas Taisykles Pirkėjas ir toliau naudojasi Parduotuve, tai reiškia, kad Pirkėjas besąlygiškai sutinka su visais Taisyklių pakeitimais.
1.3. Internetinės parduotuvės amax.lt prekyba vykdoma tik Lietuvos Respublikos teritorijoje.

2. Asmens duomenų apsauga
2.1 Norėdamas užsisakyti prekių internetinėje parduotuvėje ir/arba naudotis kitomis Parduotuvės paslaugomis, Pirkėjas privalo užsiregistruoti šioje internetinėje svetainėje, nurodydamas teisingus ir išsamius visus privalomus duomenis. Jei Pirkėjas yra juridinis asmuo, jis privalo nurodyti juridinio asmens kodą ir PVM mokėtojo kodą (jei toks yra).
2.2. Pirkėjas pilnai atsako už registracijos formoje pateiktų duomenų teisingumą bei prisiima pilną atsakomybę už visas pasekmes, atsiradusias ar galinčias atsirasti Pirkėjui ir/arba tretiesiems asmenims dėl pateiktų duomenų neteisingumo.
2.3 Pirkėjas supranta ir sutinka, kad bet kokius veiksmus, atliktus prisijungus prie internetinės parduotuvės naudojantis Pirkėjo prisijungimo duomenimis, Pardavėjas laikys Pirkėjo atliktais veiksmais, todėl Pirkėjas įsipareigoja užtikrinti prisijungimo duomenų slaptumą ir neatskleisti jų tretiesiems asmenims, o taip pat imtis visų įmanomų saugumo priemonių, kad tretieji asmenys jais nepasinaudotų.
2.4 Pardavėjas įsipareigoja neatskleisti Pirkėjo asmens duomenų tretiesiems asmenims išskyrus tuos atvejus, kai tai būtina tinkamam Pirkėjo užsakymo įvykdymui. Visais kitais atvejais galioja LR teisės aktuose nustatyta tvarka.
2.5 Pirkėjas sutinka, kad Pardavėjas valdytų ir tvarkytų registracijos metu pateiktus jo duomenis šiose Taisyklėse numatytais tikslais.
2.6 Patvirtindamas šias taisykles Pirkėjas sutinka, kad jo nurodytais elektroninio pašto adresu ir telefono numeriu butų siunčiami informaciniai pranešimai, būtini prekių užsakymui įvykdyti.

3. Pirkimo – pardavimo sutarties sudarymas
3.1. Pirkimo – pardavimo sutartis yra sudaroma kiekvienam užsakymui. Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas internetinėje parduotuvėje, suformuoja prekių krepšelį, nurodo pristatymo adresą, pasirenka mokėjimo būdą, ir susipažinęs su šiomis Taisyklėmis, paspaudžia mygtuką „Patvirtinti užsakymą“.
3.2 Pirkimo – pardavimo sutartis galioja iki visiško pareigų pagal šią sutartį įvykdymo.
3.3. www.amax.lt yra saugoma kiekviena tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudaryta Pirkimo-pardavimo sutartis .

4. Pirkėjo teisės ir pareigos
4.1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes internetinėje automobilių, motociklų, pramonės alyvų, tepalų ir eksploatacinių medžiagų Parduotuvėje amax.lt laikydamasis šiose Taisyklėse ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytų reikalavimų.
4.2. Pirkėjas turi teisę atsisakyti su internetine parduotuve amax.lt sudarytos prekių Pirkimo – pardavimo sutarties, pranešdamas apie tai Pardavėjui raštu ne vėliau nei per 7 darbo dienas nuo prekės pristatymo Pirkėjui dienos. Ši Pirkėjo teisė įgyvendinama vadovaujantis ūkio ministro 2001 m. rugpjūčio 17 d. įsakymu Nr. 258 patvirtintomis „Daiktų pardavimo ir paslaugų teikimo, kai sutartys sudaromos naudojant ryšio priemones taisyklėmis”.
4.3. Pirkėjas privalo priimti užsakytas prekes ir sumokėti prekių bei jų pristatymo kainą

4.4 Pirkėjas prekes gali užsakyti visą parą ištisus metus. Užsakymai, pateikti darbo dienomis po 16val., savaitgaliais ar švenčių dienomis, bus peržiūrėti artimiausią darbo dieną. Išskirtiniais atvejais prekes galima užsakyti telefonu 8 68507927 darbo dienomis 17-21 val.

5.Pardavėjo teisės ir pareigos
5.1. Susidarius svarbioms aplinkybėms, Pardavėjas turi teisę laikinai arba ir visam laikui nutraukti elektroninės parduotuvės veiklą be atskiro įspėjimo.
5.2. Pardavėjas gali iš anksto neinformavęs Pirkėjo anuliuoti jo užsakymą, jei Pirkėjas, pasirinkęs apmokėjimą per elektroninę bankininkystę arba apmokėjimą banko pavedimu, nesumoka už prekes per 3 (tris) darbo dienas. Pasirinkus apmokėjimą grynaisiais pinigais prekių atsiimimo metu ir iškilus neaiškumams dėl užsakymo, Pardavėjas susisiekia su Pirkėju tiesiogiai arba telefonu. Tokiu atveju Prekių pristatymo terminas skaičiuojamas nuo susisiekimo su Pirkėju dienos.
5.3. Jei Pirkėjas bando pakenkti internetinės parduotuvės darbo stabilumui ir saugumui ar kitaip pažeidžia savo įsipareigojimus, Pardavėjas gali be išankstinio perspėjimo apriboti ar sustabdyti Pirkėjui galimybę naudotis internetine parduotuve. Išskirtiniais atvejais gali būti panaikinta Pirkėjo registracija.
5.4. Pardavėjas turi teisę talpinti internetinėje parduotuvėje nuorodas į kitus tinklalapius, tačiau neatsako už juose skelbiamą informaciją ar vykdomą veiklą
5.5. Pardavėjas turi kitas Taisyklėse ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytas teises.
5.6. Pardavėjas įsipareigoja sudaryti Pirkėjui galimybę naudotis elektroninės parduotuvės teikiamomis paslaugomis šiose Taisyklėse ir internetinėje parduotuvėje nustatytomis sąlygomis.
5.7. Pardavėjas įsipareigoja organizuoti Pirkėjo užsakytų prekių pristatymą Pirkėjo nurodytu adresu.
5.8. Dėl svarbių aplinkybių negalėdamas pristatyti Pirkėjui užsakytos prekės, Pardavėjas įsipareigoja pasiūlyti Pirkėjui analogišką ar kiek įmanoma panašesnę prekę. Jeigu Pirkėjas su šiuo pasūlymu nesutinka, Pardavėjas grąžina Pirkėjo sumokėtus pinigus per 5 darbo dienas.

6. Prekių kaina ir jų apmokėjimo tvarka
6.1. Internetinėje parduotuvėje ir suformuotame užsakyme prekių kainos nurodytos litais su PVM.
6.2.Šalia kiekvienos konkrečios Prekės yra jos aprašymas. Jei Pirkėjui pateiktos informacijos nepakanka, jis privalo kreiptis į Pardavėją dėl papildomos informacijos. Užsakydamas prekę, Pirkėjas patvirtina, kad Parduotuvėje pateikta informacija apie prekę yra išsami ir jam aiški.
6.3. Pardavėjas turi teisę bet kuriuo momentu, neinformavęs Pirkėjo, keisti Parduotuvėje esančių prekių asortimentą, jų aprašymus, kainas, pristatymo sąlygas ir kitą Parduotuvėje esančią informaciją.
6.4. Prekės pristatymo mokestis į prekės kainą nėra įskaičiuotas, jei aiškiai nenurodyta kitaip.
6.5. Pirkėjas gali atsiskaityti už prekes vienu iš šių būdų:

6.5.1. Naudodamasis elektronine bankininkyste per savo naudojamą elektroninės bankininkystės sistemą;
6.5.2. Banko pavedimu į sąskaitą:

Gavėjas: Rytis Bigenis
Kodas: Individuali veikla pagal pažyma Nr. 610073
Sąskaitos nr. : SEB LT487044000732615696

arba

Gavėjas: Rytis Bigenis
Kodas: Individuali veikla pagal pažyma Nr. 610073
Sąskaitos nr. : Swedbank LT127300010128292234

6.5.3. Sumokėti už prekes grynaisiais pinigais Pirkėjas gali tik tuo atveju jei pats atsiima prekes arba jos yra pristatomos į sutartą vietą.
6.6 Pasirinkus apmokėjimo būdus 6.5.1 ar 6.5.2 ir nesumokėjus už prekes per 3 (tris) darbo dienas, amax.lt turi teisę iš anksto neįspėjus anuliuoti prekių užsakymą.

7. Prekių pristatymas
7.1.Prekes Pardavėjas pristato visoje Lietuvoje.
7.2. Pirkėjas užsakymo metu įsipareigoja nurodyti tikslią prekių pristatymo vietą.
7.3.Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti pats. Tuo atveju, kai jis prekių pats priimti negali, o prekės pristatytos nurodytu adresu ir remiantis kitais Pirkėjo pateiktais duomenimis, Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui.
7.4. Prekės Lietuvoje pristatomos ne vėliau nei per 4 (keturias) darbo dienas po apmokėjimo gavimo dienos.
7.5.Prekes pristato Pardavėjas arba jo įgaliota siuntų tarnyba.
7.6. Pristatymo kaina priklauso nuo užsakomų prekių svorio, tūrio, matmenų. Informacija apie prekių pristatymo kainą yra pateikta skyriuje „Prekių pristatymo kaina, terminai ir sąlygos“.
7.7. Prekės pristatymo metu Pirkėjas privalo kartu su Pardavėjo ar jo įgaliotos siuntų tarnybos atstovu patikrinti siuntos būklę, prekių kiekį, kokybę ir asortimentą. Pirkėjui arba kitam prekę priimančiam asmeniui pasirašius važtaraštyje be pastabų, laikoma, kad siunta perduota nepažeista ir vėliau pretenzijos dėl siuntos pakuotės pažeidimo nepriimamos.
7.8. Jeigu Pirkėjas atsisako priimti užsakytas prekes arba prekės pristatymas yra neįmanomas dėl to, kad Pirkėjas užsakydamas prekę nurodė neteisingą prekių pristatymo adresą, Pirkėjas privalo atlyginti visus Pardavėjo nuostolius, kuriuos Pardavėjas patyrė dėl Pirkėjo įsipareigojimų netinkamo vykdymo arba nevykdymo.
7.9. Pardavėjas neatsako už tai, kad Pirkėjui nebuvo pristatytos ar buvo pavėluotai pristatytos užsakytos prekės, jei tai įvyko dėl trečiųjų asmenų kaltės ar dėl aplinkybių, kurių Pardavėjas negalėjo kontroliuoti ir protingai numatyti Pirkimo–pardavimo sutarties sudarymo metu ir negalėjo užkirsti kelio šių aplinkybių ar jų pasekmių atsiradimui.

8. Garantija
8.1. Visoms internetinėjeamax.lt Parduotuvėje parduodamoms prekėms suteikiama gamintojo kokybės garantija.
8.2. Parduotuvėje parduodamų prekių galiojimo terminas yra neribotas, jei šalia prekės nenurodyta kitaip.

9. Prekių grąžinimas
9.1. Prekių grąžinimas vyksta vadovaujantis 2001 m. birželio 29 d. LR ūkio ministro įsakymu Nr. 217 “Dėl daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklių patvirtinimo”. Pirkėjas gali grąžinti prekes per jas pristačiusį kurjerį arba išsiųsdamas paštu ne vėliau nei per 7 darbo dienas nuo prekės pristatymo Pirkėjui dienos. Tokiu atveju Pirkėjui grąžinama visa už grąžintas prekes sumokėta jų kaina, tačiau jam negrąžinamos ir nekompensuojamos prekės pristatymo išlaidos. Prekių grąžinimo Pardavėjui išlaidas apmoka Pirkėjas. Už prekes, kurios grąžinamos laikantis šiame punkte numatytų sąlygų, Pirkėjo sumokėti pinigai yra grąžinami ne vėliau nei per 15 darbo dienų nuo Pirkėjo grąžinamų prekių pristatymo Pardavėjui dienos.
9.2. Grąžinamos prekės privalo būti su nepažeistomis plombomis (jei tokios yra), originalioje prekės ir siuntos pakuotėje, negali būti naudotos ar praradusios prekinę išvaizdą. Už visišką prekės sukomplektavimą ir supakavimą atsako Pirkėjas. Jeigu prekė nėra iki galo sukomplektuota, buvo naudota ir/arba buvo sugadinta ir/arba prarado prekinę išvaizdą, netvarkinga ir/arba netinkamai supakuota, Pardavėjas turi teisę nepriimti grąžinamos prekės ir negrąžinti už ją Pirkėjo sumokėtų pinigų.
9.3. Pirkėjas negali grąžinti tokių prekių, kurių grąžinimo galimybės nenustato Lietuvos Respublikos teisės aktai.

9.4.Norėdamas grąžintį prekę(-ęs) šių taisyklių nurodytais atvėjais, Pirkėjas privalo užpildyti prekių grąžinimo dokumentą, neušpildžius grąžinimo dokumento prekės atgal nepriimamos.

10. Rinkodaros priemonės
Pardavėjas internetinėje parduotuvėje amax.lt savo nuožiūra gali vykdyti įvairias akcijas. Tam tikrų akcijų vykdymo metu Pardavėjas gali suteikti Pirkėjams savo dovanų kuponų tam tikrai sumai. Jų panaudojimo galimybės aprašytos skyriuje „Dovanų kuponų įsigijimo ir panaudojimo Taisyklės“.

11. Apsikeitimas informacija
11.1. Pardavėjas visus pranešimus siunčia Pirkėjo registracijos formoje pateiktu elektroninio pašto adresu.
11.2. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Pardavėjo elektroninės parduotuvės skyriuje „Kontaktai“ nurodytu adresu.

12. Baigiamosios nuostatos
12.1. Internetinės parduotuvės amax.lt Taisyklės sudarytos vadovaujantis LR teisės aktais, todėl jų pagrindu kylantiems santykiams taikoma LR teisė.
12.2 Visi nesutarimai, kilę iš ar susiję su Pirkimo-pardavimo sutartimi tarp Pirkėjo ir Pardavėjo, yra sprendžiami derybomis. Nepavykus susitarti, nesutarimai sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

Neteisminis ginčo sprendimas

Jei Jūsų netenkina Amax.lt parengtas atsakymas į Jūsų rašytinę pretenziją, prašymą/skundą dėl mūsų interneto parduotuvėje įsigytos prekės galite pateikti Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai (Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, el.p. tarnyba@vvtat.lt, tel. 85 262 67 51, faks. (85) 279 1466, interneto svetainėje www.vvtat.lt (taip pat Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos teritoriniams padaliniams apskrityse) – ar užpildyti prašymo formą EGS platformoje https://ec.europa.eu/odr/.